Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai:

Cégnév: Masszázs Szervíz Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 18.
Adószám: 14874604-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-924028
Weboldal: https://www.massageservice.hu/
E-mail cím: info@massageservice.hu
Telefonszám: +36 20 460 7990

Eljáró hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu

1. Jelen szabályzat célja:

Masszázs Szervíz Kft, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek eleget téve gondoskodik az általa adatkezelői és feldolgozói tevékenység gyakorlása közben a birtokába kerülő személyes adatok helyes kezeléséről, tárolásáról, védelméről, felhasználásáról és törléséről.
Adatkezelő kifejezetten kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak, valamint uniós jogi aktusoknak.
Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosíthatja, azonban erről mindenkor kellő időben értesíti az érintetteket.
Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és ügyfelei személyes adatainak védelmét, így ügyfelei személyes adatait mindenkor bizalmasan és a lehető legmagasabb fokú körültekintéssel kezeli, illetve megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálják.
Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseket az alábbi elérhetőségen fogadja: info@massageservice.hu

2. Törvényi vonatkozások:

Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

 • az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 2001. évi CVIII. Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C. Törvény – Az elektronikus hírközlésről
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

A vállalkozás adatkezelési folyamatai és nyilvántartásai kialakításakor figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) vonatkozó elemeit.

3. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatok köre: viselt név (házassági név), születési név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím.
Az adatkezelés célja: Az Info törvénynek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az egyes időpontfoglalások lebonyolításához és a későbbi marketing anyagok kiküldéséhez, felhasználói élmény fejlesztéséhez csak a feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése.
Adatkezelő weboldalán a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.
Az időpontkérés elvégzésével a Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait az adatkezelő a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

4. Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései az érintettek önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

5. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról, eleget téve az információbiztonsági szabályzataiban foglalt a technikai és gyakorlati intézkedéseknek. Kialakítja a védett adatkezeléshez szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatja, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumainak, ezzel akadályozva meg az esetleges jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatását, megsemmisülését és külső, illetve belső adatszivárogtatást.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz csak és kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalói és az adatkezelés során alkalmazott Adatfeldolgozók férhessenek hozzá, valamint lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy illetéktelen személy ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Ennek eredményeként a kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók ismerhetik meg, harmadik, annak megismerésére nem jogosult személynek vagy szervezetnek önszántából semmilyen körülmények közt nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt az emberi mulasztásból vagy kellően megtervezett adatkezelés hiányában történő véletlenül bekövetkezett események folytán se sérüljenek, módosuljanak, illetve semmisüljenek meg vagy váljanak nyilvánossá. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is egyaránt előírja.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó bármikor kérhet információt az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával a Felhasználó adatai az adatkezelő adatbázisából azonnal törlésre kerülnek.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:
Adatkezelő adatkezelése során megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult rá, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a fentieknek megfelelő tájékoztatását.

6.3. Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan vagy helytelen személyes adatok helyesbítését és a hiányos, vagy valós adatok kiegészítését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5. Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából.

6.6. Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.8. Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.9. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.10. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A panaszok benyújtására és elbírálásuk rendjére a Rendelet és az Info törvény rendelkezései, továbbá a NAIH oldalán leírtak irányadóak.